Category: fr. Ottar Mikael

«Min trøster i liv og død» – pinsedag

I gamle dager bad klokkeren ved starten av norske høymesser en bønn til Den Hellige Ånd, ’trøsteren i liv og død’, om å åpne våre hjerter for Guds tiltale. «Åndelighet» åpner gjerne for et mangfold av diffuse forestillinger. Men pinsens Ånd er Guds, den tredje person i Gud, som går ut fra Faderen og tilbes …

Continue reading

Jesus mot verda – 7. sundag i påsketida

Gud finst. Ikkje på ei adresse i Jerusalem. Men i den kristne Kyrkja. For no er himmelen på jorda. Jesus introduserer sine vener for den usynlege verda. Der Heilaganden skal vere deira rettleiar. Der dei får innsyn i Guds planar og tankar. Med slik kompetanse etterlet han dei på jorda. Men når det skjer, vil …

Continue reading

Vend om og tru evangeliet

 Adam og Eva i Paradiset, Israel i øydemarka og Jesus i øydemarka. Gud bad dei om å faste. Berre Jesus stod prøva, var trugen og lydig. Det vonde og det gode er åndelege dimensjonar. Jesu liv var ein kamp mot dei vonde åndskreftene. Også vi har ein kamp mot demonar i himmelromet. Vi må velje …

Continue reading

Askeonsdag – med korsmerket mot påske

Askeonsdag innleder fastetiden med en påminning om døden. Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen. Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt. Menneskene er Guds glede. Han har skapt …

Continue reading

Sexagesima

Truskap kostar Det er lett å skifte standpunkt. Men berre ei tru er viljug til å ofre. Å skifte standpunkt er å prøve ein ny innfallsvinkel. Å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Peter prøvde, men enda med å gå utanfor gråtande. Truskapen spør ikkje etter gevinst, etter medbør eller motbør. I …

Continue reading

Folkefrelsar

Gud skapte tida og Jesus frelser henne, då tida var fullkomen. Tid er nåde og påminning om at Han er på veg. Frå inntoget i Jerusalem til Jesu gjenkomst i herlegdom er det adventstid.I denne tida vert lovnadar oppfylte. Der menneske møtest i templet på kviledagen, høyrer dei Guds tale og då skjer det. Der …

Continue reading

Gudsteneste utan Gud

Jesus øydelagde servicetilbodet i templet i Jerusalem. Også ei kyrkje kan bli ein serviceinstitusjon, ein stad for påfylling av åndelege behov. Men Jesus slår i bordet: Dette skal vere staden for omvending og tilbeding, med min lekam og mitt blod i sentrum. Jesus kallar templet i Jerusalem med eit uttrykk frå profeten Jeremia: ’røvarhole’. Både …

Continue reading

Pasjonssøndag

Denne sundagen innleier den verkelege pasjonstida. Fastetid går over til pasjonstid. Dvs. ei fordjuping og intensivering av førebuingane våre til å feire påske. Og ei intensivering av Jesu omgang med dødens lakeiar. Jesu vandring mot Jerusalem endra seg frå vandring til kamp. Her kjem også vi inn i historia. Om vi vil vere med inn …

Continue reading

Andre søndag etter epifania

Lukas 2,42-52: Guds søndagsskole Jesus inntar templet i Jerusalem for å sette preg på det. Det blir en opp-ned søndagsskole. Den minste får lære de største. Den siste blir den første. Han underviser i den gamle pakts hemmeligheter til forundring for de skriftlærde. Barnet har innsikter som de store mangler. Gud åpenbarer åndelige innsikter for …

Continue reading

Pinse

Det pusten er for kroppen, er Heilaganden for Kyrkja. Heilaganden tilfører denne kroppen liv og krefter. Ved den heilage andinga vert Kyrkja gjort evig ung, levande og fruktbar. Frå pinsedagen endrar kyrkjelivet karakter. Kristus gir oss ikkje opp. Han gir oss Heilaganden som livsprinsipp. Kyrkja får både luft i lungene og fast føde gjennom Kristi …

Continue reading