Med korsmerket mot påske

Aske er dødens tegn. Men korsmerket i panna er Guds bumerke. Gud satte det på Kain som vern mot hans fiender. Og Gud setter det på oss i dåpen.
Den som bærer merket, er elsket av Herren over dødens makt.
Derfor må våre liv fylles med mer enn brød og sirkus, mer enn karneval og fest.
Vi holder faste for å lære hvem vi hører til og at vi lever av brød, men ikke av brød alene.
Fastetidens tre grunnpillarer, bønn, faste og almisser, handler om messefeiring, bønnetider, gi Gud det som Guds er og gi trengende det de trenger. Kort sagt å ta oppgjør med det som bruker meg, styrer meg og stjeler meg. «For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.»
Askeonsdag starter fastetiden.
Translate »