Noe å tenke på i sommer?

Andre søndag etter pinse

«Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad!» Sitatet kunne vært (og er kanskje) en overskrift i ett av dagens mange trendblader eller blogger skrevet av influensere. Likevel er dette hentet fra Jesu lignelse om den rike bonden. «Du dåre! …» er Guds svar på slike tanker.

Den andre søndagen i pinse er penger og rikdom tematikken. Er penger veien til rikdom eller er der en annen valuta som leder oss til en annen rikdom? Er det greit å være rik så lenge man også er rik i Gud? Må man velge mellom jordisk rikdom og himmelens skatter?

Kanskje får du noen av svarene søndag 14. juni kl 11.00 i sta. Sunniva menighet, Nordnes. Velkommen!

«Min trøster i liv og død» – pinsedag

I gamle dager bad klokkeren ved starten av norske høymesser en bønn til Den Hellige Ånd, ’trøsteren i liv og død’, om å åpne våre hjerter for Guds tiltale.

«Åndelighet» åpner gjerne for et mangfold av diffuse forestillinger. Men pinsens Ånd er Guds, den tredje person i Gud, som går ut fra Faderen og tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen og som har talt gjennom profetene

Guds Ånd virker overalt, men i sin fylde gis han i kirkens fellesskap. Ånden blåser dit den vil, men selve stormsenteret er i Kirken, i Ordet, sakramentene, embete og tjenester, i nådegavene og den innbyrdes kjærlighet. Gud gir oss barnekårets Ånd som roper til Gud: Abba, Far!

Vel møtt til pinsedagens høymesse kl. 11 i Sta Sunniva kirke, Haugeveien 35, Nordnes i Bergen.

Jesus mot verda – 7. sundag i påsketida

Gud finst. Ikkje på ei adresse i Jerusalem. Men i den kristne Kyrkja. For no er himmelen på jorda.

Jesus introduserer sine vener for den usynlege verda. Der Heilaganden skal vere deira rettleiar. Der dei får innsyn i Guds planar og tankar. Med slik kompetanse etterlet han dei på jorda.

Men når det skjer, vil den usynlege motstanden reise seg, seier Jesus. Kreftene i denne verda vert utfordra. Slik lyset utfordrar mørkret. Dei som fylgjer Jesus, vil bli støytte ut. Forvirringa vert så total at dei som slår oss ihel trur dei gjer Gud ei teneste.

Teikna er mange på at kulturen vår held på å bli rangsnudd. Det som er galt, vert rekna som rett. Det som er vondt, vert kalla godt. Det stygge vert kalla vakkert. Kulturen sluttar å la seg prege av kristenarven. Jesu ord er «Dei kjenner korkje Faderen eller meg,» seier Jesus.

Vi har grunn til å be «Veni, Sancte Spiritus! Kom, Heilage Ande, fyll hjarto til dine truande!»

Vel møtt til messe i kapellet i Haugeveien 35 på Nordnes søndag kl. 11.

Femte søndag i påsketiden

Søndag 10. mai åpner vi med ordinære høymesser i kirken i Sjøfarendes aldershjem på Nordnes. Derfor er det kanskje ikke tilfeldig at evangelieteksten denne søndagen er hentet fra Jesu egen bønn for sine disipler.

I Johannes kapittel 17 får vi høre Herren be for dem som tilhører ham. Han ber om at de både må bli holdt borte fra fienden og bli helliget. I en tid der verden er sterkt preget av pandemiutbruddet og alle følgene det får for oss alle, er det godt å vite at den fremste forbederen vår er Herren Selv.

Dere er hjertelig velkommen tilbake til kirken igjen. Selv om smittevernstiltakene fremdeles vil prege kirkerommet, blir det godt å få samles igjen i Guds hus.

Tredje søndag i påsketiden

I Midtøsten går hyrden foran flokken. Sauene kommer etter, for de kjenner stemmen, og de vet hvem som er deres leder og beskytter. En gang Jesus så utover en folkemengde, syntes han inderlig synd på folket. Han så de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. De visste ikke veien og slik kan det være med oss også.

Den tredje søndagen i påsketida blir kalt for Den gode gjeters søndag og evangelieteksten er fra historia om den gode hyrde i Johannes kapittel ti. Der blir Kirkens gjeteroppdrag definert ved orda: «Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene», for alt kristent lederskap bygger på korset.

Dere er alle velkommen til å følge våre messer Facebook,Youtube eller Instagram. I tillegg kan dere følge liturgiene ved å laste ned Menighetsagende – normalordning.

Veien til påske!

Dere følger alle våre messer og gudstjenester på Facebook,Youtube eller Instagram. I tillegg kan dere følge liturgiene ved å laste ned dette dokumentet.

Fra lørdag før palmesøndag har vi kunnet følge Jesu vandring dag for dag frem mot påske. Likevel er det skjærtorsdag det for alvor begynner å dra seg til. Fra gammelt av er dette dagen da tiden for omvendelse slutter (Ordet «skjær» er betyr «å gjøre ren»), og folk som særlig gjorde bot kunne igjen ta del fellesskapet i nattverden. Fokuset er likevel rettet mot Øvresalen, fotvaskingen og nattverdsmåltidet. Vi tar del i dette skjærtorsdag klokken 18.00. 

Langfredagen er den mørkeste dagen i hele kirkeåret. Dette er dagen da alt håp i verden faller i grus, og menneskene står alene. Dagen starter med den første timen der Jesus blir fanget. Ved den tredje time hører vi lyden fra naglene som fester Jesus til korset. Ved den sjette timen faller det store mørket over jorden og klokken tre, den niende timen, roper Jesus ut: «Det er fullbrakt», og så dør han. Tekstlesing og bønn ved korset langfredag klokken 15.00. 

På Den store sabbaten – påskeaften – er det rolig på overflaten mens Gud hviler i døden. Likevel kjemper Døden i den åndelige verden en kamp for å overleve – og taper. Dette skjer i det lørdag kveld blir søndag, og Kristus står opp fra de døde! Dette er den natten som opplyser alle netter. Dette er natten der det store påskelyset blir tent så det kan lyse for alle menneskene. Vi feirer Kristi oppstandelse lørdag klokken 22.00 med tenning av påskelyset, påskelovsang og dåpspåminnelse. 

Søndag klokken 11.00 markerer vi inngangen til den store påskedagen – påskeoktaven – som varer en uke og som gjerne blir omtalt som Lysets uke, Den hvite uke eller også Fornyelsens uke. Denne uken fryder og gleder vi oss over at våre hjerter er i Herren samtidig som vi håner døden og sier; «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?». Vi feirer påske med påskedagsmesse klokken 11.00. 

Palmesøndag

Palmesøndag rir Kristi kongen inn i Jerusalem. Ikkje med store parader, men på ein eselfole. For han er reisa til Jerusalem reisa til krossen og døden, og vi er alle inviterte til å slå følgje. Vi er inviterte til å ta del i det store spelet der Jesus gjennom krossdøden skal sigre over all verdas vondskap – ei reise som vil ta han frå palmesøndag til påskedag.

Dette blir kalla for den stille veka. Det er veka der heile skapningen held pusten, for alt står og fell på det som skjer i påska. Tida frå inntoget i Jerusalem til den tomme grava er midtpunktet i all historie. Det er verdshjulets nav som alt anna krinsar rundt. Det er både endestasjonen og utgangspunktet for heile skaparverket. Det er møtestaden for fortid og framtid.

Vi feirer palmesøndag 05. april klokka 11:00. Messa blir strøyma på kyrkjelydens facebookgruppe. Messa er også tilgjengeleg på Youtube frå ca klokka 12:00.

De som vil følge liturgien kan laste ned Menighetsagende – fastetiden.

Prekenen finner dere i fullversjon her.

Pasjonssøndag

God søndag! I dag klokken 11:00 strømmet vi pasjonssøndagens høymesse. Vi sang første vers av “Se, vi går opp til Jerusalem” som inngang. Bibelsk salme var NoS 931 – «I dag, om du får høre Guds røst …». Om dere vil delta, så ligger videoen her: https://www.facebook.com/nordiskkatolskbergen/. Menighetesagende: Menighetsagende – fastetiden

Preken:

I dag feirer vi Pasjonssøndag. Pasjon betyr lidelse, men kan også bety medlidelse og kjærlighet. Alle disse ordene klinger godt i denne meget spesielle tiden vi nå lever i. Vi er i en situasjon der mange av oss lider. Mange er ensomme og isolerte. Mange kan ikke møte sine nærmeste, og mange er i den såkalte «sårbare gruppen» som skal passe seg særlig mye.

Heldigvis er det i slike tider at Jehova Gud kan oppleves ekstra nær. Det er i tider med stor sorg og uro at Gud endelig kan få komme så nær oss at han virkelig kan få trøste oss. For når vi ikke har andre å gå til, vender vi blikkene oppover. Slik har det vært opp igjennom historien og slik bør det være i de tidene vi lever i nå også.

Og Gud er ikke taus. Gud er ikke en gud som sier «Javel, så nå er jeg god nok for deg?» eller som lar vente på seg. Vår far i himmelen er til stede over alt og uansett vår bakgrunn. Han lar seg høre om vi er villige til å søke ham, og søke gjør vi gjennom bønn. Jesus bad, og vi ber. Bønn er veien Jesus viste oss til Faderen. Vi er skapningen som vender tilbake til Skaperen.

Samtidig er kirkene stedet for virkelig å søke. Dessverre er mange av disse stengt nå. Likevel er vi alle tilgjengelige via ulike digitale medier og er behjelpelig både med trøst, samtaler, forbønn og nattverd, så vær ikke redd for å ta kontakt med din lokale pastor. For kirken er sykehuset, ikke domstolen. Presten er legen, ikke bøddelen, ja, de åndelige øvelsene kirken gir oss er medisinen og ikke straffen.

Pasjon, lidelse, medlidelse og kjærlighet. Når alt kommer til alt, er vi alle kalt til å leve som gode medmennesker. Vi er alle kalt til å ta ansvar for hverandre, og smått om senn begynner vi å forstå at selv om mange nå er alene og ensomme, så hører vi likevel sammen. Vi deler skjebne. Et felles avhengighetsbånd binder oss sammen som samfunn, for nøden knytter bånd.

For Jesus endret også tiden seg. Med pasjonstiden som vi er inne i nå endra Jesu vandring mot Jerusalems seg fra faste til kamp. En kamp mot synden, mot alle verdens fristelser, mot alle som hadde meninger. Jesus kjempet og vant alle kampene. På samme måte må vi kjempe. Vi trenger derfor å rense våre sinn og våre tanker slik at ikke fristelsene, men etterfølgelsen blir det som preger oss. Derfor har vi fastetid.

Så la oss i denne utfordrende tiden søke sammen i bønn til Faderen. Corona-tid er tid for å være medmenneske, men også en tid for å være bønnemennesker. Alt til ære for Faderen, Sønnen og Den hellige ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen!

Alle gudstjenester innstilt t.o.m. 13. april

I samsvar med videreføringen av smittevernstiltakene fra regjering og norske helsemyndigheter avlyses alle gudstjenester og annen åpen møtevirksomhet i regi av Den nordisk-katolske kirke frem til over påske til og med 13. april.

Dette betyr ikke at påsken er “avlyst”, men at deltagelse i feiringen må skje på annen måte. Blant annet vil det i forbindelse med påskens høytider bli publisert andaktsbetraktninger på våre hjemmesider.

Ytterligere informasjon om virksomheten vil følge i takt med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger.

I bønn for alle i vårt samfunn som på forskjellige måter er rammet av denne situasjonen.

+Roald Nikolai